انجمن دانشجویی GBS

GBS با کمک ومساعدت انجمن دانشجویان ، رویدادهای ورزشی ، فرهنگی واجتماعی را در طول سال تحصیلی حمایت وسازمان دهی می کند.

به عنوان یک دانشگاه کسب وکار ، برای ما بسیارضروری است تا روابط قوی بین دانشجویان را حفظ کنیم و روحیه کار تیمی وتوسعه فردی را تقویت وتشویق کنیم.

هر دانشکده ای شیوه خود را درسازماندهی این برنامه ها دارد که البته خود این هم موجب دیدار افراد جدید می شود.