دانشجویان می توانند به صورت Online از طریق Extranet دانشگاه به سرویس ها و اطلاعاتی که فقط مخصوص دانشجویان می باشد دسترسی پیدا کنند. لازم به ذکر می باشد افرادی که دانشجو و یا عضو GBS نیستند، نمی توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

شبکه داخلی دانشجوئی