از مزایای تحصیل در GBS تهران ، می توان به این نکته اشاره کرد که دانشجویان می توانند تعدادی از دروس را در ایران و تعدادی را در سوئیس و یا دیگر دانشکده های GBS در سایر کشورها بگذرانند.